Maatregel 03 Grensoverschrijdende dialoog,netwerkvorming (Governance) en kennistransfer


Onder leiding van de projectpartners Waterschap Drents Overijsselsche Delta en Waterschap Vechtstromen wordt gewerkt aan de verdere versterking van het Vecht-Dinkel-systeem als verbindende as tussen de twee staten en vijf regio's.

In het kader van deze maatregel worden in 2018 en 2020 twee Vechte-Dinkel symposia georganiseerd, waaraan overheden, bedrijven, verenigingen en andere geïnteresseerden kunnen deelnemen. De symposia dienen het verbindende karakter van de Vecht onder de aandacht te brengen en als platform voor gezamenlijke activiteiten; ook worden er tussentijdse resultaten gepresenteerd en besproken.

Naast de Vecht symposia zullen twee geplande Vecht ateliers vooral dienen om andere stakeholders zoals bedrijven, belangengroepen en vertegenwoordigers van de toeristische sector bij het project te betrekken. Parallel daaraan zullen twee Dinkel ateliers gehouden worden. De ateliers dienen voor de praktijk georiënteerde bespreking van onderwerpen, activiteiten en ontwikkelingen.

Ten slotte worden in het kader van deze maatregel kennisoverdracht en grensoverschrijdende studies georganiseerd om uit te wisselen over ervaringen, randvoorwaarden en leerpunten in verband met infrastructurele uitvoerings- en renaturatieprojecten in Nederland en Duitsland (beschikbaarheid van grond, financiering, juridische bevoegdheden, enz.). Deze essentiële kenniscomponent ondersteunt en versterkt de uitvoeringsprogramma's en ontwikkelingsconcepten die in het kader van de maatregelen 01 en 02 opgesteld worden en zorgt voor de duurzaamheid en verankering van de projectresultaten en -maatregelen van LIVING.