Maatregel 04c Grensovereenkomsten


Voor diverse grenswateren in ons beheergebied zijn in het verleden grensovereenkomsten in het kader van het Grensverdrag tussen Nederland en Duitsland (1960) afgesloten, deze worden in het kader van deze maatregel verzameld en geanalyseerd.

Achtergrond van deze maatregel is de vraag of deze overeenkomsten nog wel actueel zijn c.q. inmiddels geheel of gedeeltelijk achterhaald zijn, aangezien deze overeenkomsten merendeels uit de jaren 70 en 80 stammen. Naast het feit dat de grensoverschrijdende samenwerking zich inmiddels op een geheel ander niveau bevindt als destijds is ook onze blik op integraal waterbeheer en de uitdagingen waarvoor wij ons als waterbeheerder gesteld zien, aanzienlijk veranderd.

Dit deelproject is op te splitsen in 4 onderdelen/fasen:

  1. Inventarisatiefase – Welke grensverdragen zijn er?
  2. Analysefase – Op welke thema’s hebben de bestaande overeenkomsten betrekking en welke afspraken en acties staan daarin concreet vermeld?
  3. Actualisatiefase – Is het nodig om grensovereenkomsten te actualiseren (verouderde of onjuiste tekstpassages)?
  4. Doorontwikkelingsfase – Geven huidige uitdagingen (bijv. klimaat) aanleiding voor nieuwe afspraken en hoe kan dat vervolgens geregeld worden (nieuwe grensovereenkomsten of langs andere weg)?

Onderdeel 1 is – op een laatste check door de projectpartners na - inmiddels afgerond. Tevens heeft er voor onderdeel 2 een eerste quick scan van de verzamelde overeenkomsten (en onderliggende documenten) plaatsgevonden. Het blijkt dat er voor de Vecht en de Dinkel in het verleden afspraken zijn gemaakt over kritieke water-  c.q. stuwstanden die zijn te koppelen aan maximale afvoeren bij hoogwater (Vecht) en minimale afvoeren bij laagwatersituaties (Dinkel).

In de komende maanden zullen de grensovereenkomsten nader worden geanalyseerd. Het is de bedoeling om deze documenten en de daarin gemaakte afspraken toegankelijker te maken voor waterbeheerders en andere geïnteresseerden. De resultaten vormen input voor onderdeel 3 (nog niet gestart). Een eerste gedachtenuitwisseling omtrent onderdeel 4 heeft inmiddels plaatsgevonden.