Maatregel 05 Retentiegebiedverkenning


Bij overstromingen is het van belang ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om het water vast te houden. Daarom willen de Duitse en Nederlandse partners gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken om meer retentiegebieden aan te leggen.

Een belangrijke voorwaarde voor de planning van deze gebieden is grensoverschrijdende samenwerking en een analyse op het niveau van het hele stroomgebied. Dat overstromingen ook in onze regio een thema zijn, is onder andere duidelijk geworden door de overstromingen in augustus 2010. Op dat moment erkenden alle betrokken partijen de noodzaak voor een grensoverschrijdend onderzoek naar verdere retentiemogelijkheden. In het kader van de uitwerking zal onderzoek worden gedaan naar retentiegebieden in het stroomgebied van de Vechte in Nedersaksen, waarbij de intensieve kennisuitwisseling met de Nederlandse waterschappen op stroomgebiedsniveau centraal staat. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij het huidige Nederlandse initiatief Hoogwaterperspectief Vecht (HOV) om tot een bovenregionaal en grensoverschrijdend overlegkader te komen voor kostenefficiënte waterveiligheid. De uit te voeren studie moet een overzicht bieden van de mogelijke activiteiten ter verbetering van de overstromingsbescherming op grensoverschrijdend niveau.

In november 2017 heeft samen met vertegenwoordigers van Waterschap Drents Overijssels Delta een overleg over het project "Projectoverstrijdende Verkenning Vecht (POV)" plaatsgevonden. In het kader van het POV-project werd aan een ingenieursbureau de opdracht gegeven om een waterbouwkundig onderzoek uit te voeren. Voor het onderzoek van de retentiegebieden aan Duitse zijde kunnen deze onderzoeksresultaten een belangrijke basis vormen voor de afbakening van de omvang van de opdracht voor een in te huren ingenieursbureau (voor het MR05-project). Op basis van de beschikbare resultaten en de gevoerde coördinatievergaderingen wordt momenteel de precieze omvang van opdracht voor het ingenieursbureau bepaald, zodat in augustus 2018 gestart kan worden met de inhoudelijke uitwerking in samenwerking met alle actoren.

Een rapport over het onderzoek naar de retentiegebieden in het Vechtetal in Nedersaksen zou eind 2019 beschikbaar moeten zijn.