Maatregel 06 Dinkel-Losser Pilotproject


Het pilotproject Dinkel-Losser/Gronau is een majeur onderdeel van het LIVING-project. Kern van dit deelproject is de Nederlands-Duitse samenwerking voor het inrichten van een ‘Duits’ kerngebied ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water net over de grens in Nederland.

Vanwege de verstedelijking rondom Gronau en de aanwezigheid van hoge gronden is het niet mogelijk om een KRW-kerngebied (Strahlursprung) in Duitsland zelf te realiseren. De realisatie van zo een KRW-kerngebied net over de grens in Nederland daarentegen zou aan de Duitse KRW-verplichting kunnen voldoen. Door het onderzoeksbureau Arcadis-Keulen is dit onderzocht en ook aangetoond. De inrichting en realisatie van zo een kerngebied zou ingepast kunnen worden in het deelproject Losser Zuid van de provincie Overijssel/Waterschap Vechtstromen. Voor de inrichting zou een financiële bijdrage vanuit het Euregio-project en Kreis Borken kunnen worden ingezet.

Stand van zaken

De noodzakelijke grondverwervingsonderhandelingen hebben tot op heden nog niet tot resultaat geleid. De planontwikkeling en hydrologische berekeningen zijn echter in vergevorderd stadium.

Bij het vernatuurlijken van de Dinkel voor de KRW/ Natura 2000 blijven de afspraken over waterveiligheid zoals vermeld in de grensovereenkomst onverkort van kracht. In juli 2018 heeft hierover een overleg plaatsgevonden tussen het Waterschap Vechtstromen en de Bezirksregierung Münster waarbij voor de doorrekening van de varianten naar verwachting gebruik gemaakt wordt van een bestaand hydrologisch model van de Bezirksregierung Münster.

Eind 2018 wordt duidelijkheid gegeven over de voortgang van de onderhandelingen en de planontwikkeling om daarna een beslissing te nemen over de gereserveerde middelen van het INTERREG-programma, van Waterschap Vechtstromen en van de Kreis Borken.