LIVING-Vecht-Dinkel


Welkom op de pagina van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel!

Water en rivieren kennen geen grenzen en vragen om een grensoverschrijdende aanpak, daarom zijn verschillende Duitse en Nederlandse partners in 2017 gestart met het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Doelstelling van het project is een integrale aanpak waarbij mensen, instanties en bedrijven in het gebied van Vecht en Dinkel over de grens heen met elkaar verbonden worden en daarmee de gezamenlijke identiteit in het Vechtdal bevordert wordt.

Maatregelen

In drie werkpakketen, te weten “Uitvoering van het Vecht-Dinkel-programma”, “Veilig en schoon water” en “Regionale economie en versterkte identiteit” worden daarbij vijftien maatregelen uitgevoerd, die onderstaand nader beschreven worden.

Maatregel 1 omvat de uitwerking van een uitvoeringsprogramma voor de Vecht. Daarvoor zal een beschrijving van concrete, toekomstige samenwerkingsgebieden van de betrokken partners opgesteld worden.

Dit deelproject richt zich op de Dinkel als belangrijk, grensoverschrijdend en verbindend landschapselement tussen de twee landen.

Onder leiding van de projectpartners Waterschap Drents Overijsselsche Delta en Waterschap Vechtstromen wordt gewerkt aan de verdere versterking van het Vecht-Dinkel-systeem als verbindende as tussen de twee staten en vijf regio's.

De afgelopen jaren is er steeds vaker sprake van intensieve neerslag, waardoor de afvoercapaciteit van de Vecht en Dinkel op zijn grenzen stuit en risicovolle situaties ontstaan voor aanwonenden en bedrijven.

Grote delen van Oost-Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen hebben de afgelopen jaren, waaronder 2010, te maken gehad met extreem hevige regenval.

Voor diverse grenswateren in ons beheergebied zijn in het verleden grensovereenkomsten in het kader van het Grensverdrag tussen Nederland en Duitsland (1960) afgesloten, deze worden in het kader van deze maatregel verzameld en geanalyseerd.

Bij overstromingen is het van belang ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om het water vast te houden.

Het pilotproject Dinkel-Losser/Gronau is een majeur onderdeel van het LIVING-project. Kern van dit deelproject is de Nederlands-Duitse samenwerking voor het inrichten van een ‘Duits’ kerngebied.

De Vecht is een levensader over de grenzen heen. Vanaf de bron in Darfeld in het Münsterland doorkruist de rivier tien Duitse en vijf Nederlandse Vechtdalgemeenten.

De 'tien torens' uit het Nederlandse ‘Tien Torenplan’ staan voor bijzondere locaties en bezienswaardigheden langs de Vecht.

Het in Nederland ontwikkelde concept Rust en Drukte heeft betrekking op de verenigbaarheid van rustgebieden voor natuurbescherming en activiteitsgebieden met economisch en toeristisch gebruik in het Vechtdal.

De Vechtezomp doorkruist een pittoresk grensgebied met talrijke meanders en twee oude riviertakken. In het bijna natuurlijke oevergebied met wilgen- en uiterwaardenstruiken zijn tal van broedvogels en aan de oevers gebonden levensvormen te vinden.

Of het nu met een humoristisch verhaal of een korte thriller was, begin 2018 kregen hobbyauteurs aan weerszijden van de grens de kans om deel te nemen aan een Duits-Nederlandse literaire wedstrijd over de Vecht en het Vechtdal in het kader van het project Vechtverhalen.

De Vechtcanon brengt in een handzaam naslagwerk de honderd hoogtepunten langs Vecht in kaart tot en met de nieuwste ontwikkelingen op waterbouwkundig, historisch, cultureel, agrarisch en toeristisch niveau.