Workshop „Landbouw en waterbeheer”


"Waterkwaliteit in het landelijk gebied - gezamenlijk handelen” - Onder dit motto kwamen op 28 juni in Hotel Driland in Gronau vlakbij de Nederlandse grens tal van Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers vanuit het waterbeheer en de landbouw bijeen om van gedachten te wisselen over het onderwerp waterkwaliteit en te reflecteren op de verschillende manieren van aanpak.

De centrale vraag tijdens de dagvullende workshop was hoe landbouw en waterbeheer in de toekomst gezamenlijk een grensoverschrijdende bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit.

De workshop werd ingeleid door een bijdrage van Christoph Rapp van het ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die de grensoverschrijdende uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit vanuit het perspectief van het ministerie schetste en onder andere het belang en de noodzaak van samenwerking tussen waterbeheerders en landbouw en andere actoren die in het stroomgebied actief zijn ten behoeve van waterkwaliteit benadrukte.

Vervolgens richtten de presentaties door de Landwirtschaftskammern, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en de waterbeheerders van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zich op verhoogde nutriëntenconcentraties in oppervlaktewateren zoals fosfaat en nitraat. De oorsprong van nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) werd besproken en waarom een goede waterkwaliteit relevant is voor de ecologie. Zo is het Nederlandse Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) voor Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) gepresenteerd. Van Duitse zijde hebben de Landwirtschaftskammern inzicht gegeven in hun adviesdiensten voor landbouwers en in de ronde tafels, die dienen als regionale fora voor de uitwisseling van ervaringen over maatregelen op het gebied van nutriëntenbeheer. Alle sprekers benadrukten het belang van samenwerking en de wens om van elkaar te leren om samen tot zinvolle oplossingen en maatregelen te komen.

Tijdens het middagprogramma werden de ongeveer 35 deelnemers gevraagd in een wereldcafé van gedachten te wisselen over diverse kwesties rond de waterkwaliteit en te brainstormen over mogelijke oplossingen. De deskundigen hebben zich ook gebogen over de vraag hoe een mogelijke toekomstige samenwerking georganiseerd kan worden. Zo werden al gauw grensoverschrijdende pilots in verschillende beken voorgesteld, terwijl aan een andere tafel de opzet en de aanpak van mogelijke maatregelen en projecten werden besproken. In een derde groep is een kaart gebruikt om mogelijke rivieren en beken te bespreken voor mogelijke toekomstige projecten en om te bespreken aan welke randvoorwaarden deze moeten voldoen. De deelnemers kwamen overeen de resultaten en bevindingen van de workshop in een latere sessie te verwerken, te verdiepen en een concrete voortzetting te bespreken.

De workshop werd gezamenlijk georganiseerd door de Bezirksregierung Münster en Waterschap Vechtstromen en ondersteund door het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). Het idee voor de workshop kwam vanuit de grensoverschrijdende werkgroep Delta-Rijn (AGDR), die dit najaar een soortgelijke workshop over grondwater organiseert. De workshop waterkwaliteit ziet zichzelf ook als een voortzetting en verdere ontwikkeling van eerdere grensoverschrijdende evenementen over hetzelfde onderwerp, zoals het Duits-Nederlandse symposium "Grenzenlos Gute Gewässer" in Münster afgelopen september.