Introductie en partners


Het LIVING project werkt aan een vermindering van de barrièrewerking van de grens in het internationaal stroomgebied van de Vecht en de Dinkel.

De grensoverschrijdende rivieren Vecht en Dinkel vormen al eeuwen een verbindend element tussen beide landen en LIVING versterkt deze banden op het gebied van waterveiligheid, economische ontwikkeling, natuurherstel en recreatie en bevordert een gezamenlijke identiteit tussen de Duitse en Nederlandse burgers in het Vechtstroomgebied.

Drie werkpakketten en elf concrete maatregelen

Het LIVING-project bouwt daarbij voort op de doelstellingen van de Grensoverschrijdende Vechtvisie door middel van concrete maatregelen en projecten in de komende jaren in de regio. In drie werkpakketten wordt uitvoeringsgericht aan concrete projectresultaten gewerkt. Hiertoe behoren een hoogwatervoorspelmodel, een hoogwateroefening, verkenning naar de mogelijkheden om retentiegebieden aan te leggen, uitvoeringsprojecten op het gebied van water en natuur en grensoverschrijdende arrangementen voor toeristen en recreanten. Ook voor scholen aan de beide kanten van de grens biedt de Vecht mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast worden partners, belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de toeristische sectoren bij het project betrokken door middel van symposia en ateliers.

Doelstelling en verwachte resultaten

De projectpartners verwachten dat de grensoverschrijdende samenwerking positieve economische effecten oplevert. Een nauwere vervlechting van toeristische voorzieningen en andere economische activiteiten zal leiden tot een verbetering van de economische situatie in het Vecht-Dinkelstroomgebied. Daarnaast wordt de lokale bevolking en het lokale bedrijfsleven zich sterker bewust van het Vecht-Dinkelsysteem als identiteitsbevorderend, verbindend element. Hierdoor wordt ook de beleving van één samenhangend economisch gebied langs de Vecht bevorderd.

Financiering

De projectkosten bedragen ongeveer € 2,5 miljoen euro. Naast de Europese unie dragen ook de nationale INTERREG-partners en regionale projectpartners bij aan de financiering van het project. De ministeries van economische zaken van Nederland en het Bundesland Noordrijn-Westfalen, de Niedersächsische Staatskanzlei en de provincie Overijssel stellen 450.000,- euro ter beschikking. Ongeveer 792.000,- euro aan financiering komt vanuit de projectpartners in de regio zelf. Leadpartner voor het project is waterschap Vechtstromen.


Projetpartner

Logo De Koppel

Projectpartner

Logo Euregio

Projectpartner

Logo Kreis Borken

Projectpartner

naamloos

Projectpartner

Logo LNWK

Projectpartner

Logo Overijssel

Projectpartner

Logo Emlichheim

Projectpartner

Logo Vechtdal

Met financiele steun van

Interreg

Met financiele steun van

NRW_MWIDE_RGB