Maatregel 03 Grensoverschrijdende dialoog,netwerkvorming (Governance) en kennistransfer


Binnen deze maatregel wordt gewerkt aan de verdere versterking van het Vecht-Dinkel-systeem als verbindende as tussen de twee staten en vijf regio's. De maatregel bestaat uit verschillende sporen: symposia & ateliers en onderzoek uitvoeringsprojecten/governance.

Symposia en ateliers

In het kader van deze maatregel worden in 2018 en 2020 twee Vechte-Dinkel symposia georganiseerd. De symposia dienen het verbindende karakter van de Vecht onder de aandacht te brengen en als platform voor gezamenlijke activiteiten; ook worden er tussentijdse resultaten gepresenteerd en besproken. In 2018 heeft het symposium succesvol in Hardenberg plaatsgevonden. De planning voor het tweede symposium is reeds begonnen.

Naast de Vecht symposia zullen twee geplande Vecht ateliers vooral dienen om andere stakeholders zoals bedrijven, belangengroepen en vertegenwoordigers van de toeristische sector bij het project te betrekken. Parallel daaraan zullen twee Dinkel ateliers gehouden worden. De ateliers dienen voor de praktijk georiënteerde bespreking van onderwerpen, activiteiten en ontwikkelingen. 2018 heeft reeds een atelier onder het motto "Landbouw en waterbeheer: gezamenlijk handelen" plaatsgevonden. Daarnaast zullen in afstemming met MR 01 Uitvoeringsprogramma nog verdere workshops georganiseerd worden.

Onderzoek uitvoeringsprojecten/governance

In het verleden is gebleken dat de uitvoering van renaturatieprojecten en landschapsmaatregelen in het Vechtdal vaak langdurig, tijdrovend en zeer arbeidsintensief zijn geweest. Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vechtvisie, en in het bijzonder de visie en toekomst van een levende rivier, zal, mede in samenwerking met onderzoeksinstellingen, een studie worden uitgevoerd. Daarbij zullen structurele belemmeringen bij de uitvoering van maatregelen aan beide zijden van de grens in kaart gebracht worden en geanalyseerd worden. Er zullen ook aanbevelingen gedaan worden om van de planning van maatregelen over te gaan tot de daadwerkelijke uitvoering ervan.

In 2018 werd reeds een voorbereidende studie uitgevoerd (zie download). In 2019 kreeg de Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht voor het eigenlijke onderzoek. Voor het onderzoek is in september 2019 een workshop gehouden (voor de resultaten zie downlowad) en zijn bovendoen ook interviews gehouden.

In februari 2020 vond nog een workshop plaats, waar de resultaten van 2019 werden opgepakt. Het eindverslag was eind 2020 klaar, het resultaat kan worden gedownload.