Maatregel 04c Grensovereenkomsten


Voor diverse grenswateren in ons beheergebied zijn in het verleden grensovereenkomsten in het kader van het Grensverdrag tussen Nederland en Duitsland (1960) afgesloten, deze worden in het kader van deze maatregel verzameld en geanalyseerd.

Achtergrond van deze maatregel is de vraag of deze overeenkomsten nog wel actueel zijn c.q. inmiddels geheel of gedeeltelijk achterhaald zijn, aangezien deze overeenkomsten merendeels uit de jaren 70 en 80 stammen. Naast het feit dat de grensoverschrijdende samenwerking zich inmiddels op een geheel ander niveau bevindt als destijds is ook onze blik op integraal waterbeheer en de uitdagingen waarvoor wij ons als waterbeheerder gesteld zien, aanzienlijk veranderd.

Dit deelproject is op te splitsen in 4 onderdelen:

  1. Inventarisatiefase bestaande grenswaterovereenkomsten  – Welke grensverdragen zijn er in het werkgebied? Wat zijn de precieze afspraken?
  2. Inventarisatiefase huidige kennis en toepassingen – Zijn de direct betrokken organisaties op de hoogte van de traktaten en hun inhoud? Welke consequenties heeft dit voor het dagelijkse werk?
  3. Inventarisatie toekomstige (grensoverschrijdende) wateropgaven – Welke wateropgav(n) zijn (grensoverschrijdend) in de toekomst van belang en in hoeverre kunnen grenstraktaten belemmeren?
  4. Inventarisatie draagvlak voor ontwikkeling nieuwe of alternatieve afspraken – Onder welke omstandigheden zijn betrokken organisaties bereid tot aanpassingen van de traktaten? Wat zijn de juridische kaders voor een dergelijke aanpassing?

Stand van zaken

In het voorjaar van 2019 is een aanbesteding uitgeschreven om de bovenstaande vragen te beantwoorden. De opdracht werd gegund aan de Universiteit Delft. De projectgroep bestaat uit Duitse en Nederlandse deskundigen. Het eindverslag is in maart 2021 voltooid.