Meer over de POVVecht


De POV kent twee sporen

Een technisch spoor

Hierin doen we onderzoek naar het watersysteem van de Overijsselse Vecht, modelstudies uitvoeren en we bedenken maatregelen. We filteren uiteindelijk deze mogelijkheden naar kansrijke oplossingen. Ook bepalen we het effect van de mogelijke maatregel op de veiligheidsopgave.

Een governance spoor.

Hierin kijken we naar de verschillende mogelijkheden om op korte en lange termijn goede afspraken te maken over de maatregelen in het stroomgebied. Deze afspraken moet voldoende verankerd zijn om in de komende planperiode 2019 – 2022 verrekend te worden in de waterveiligheidsopgave voor de Vecht. Dit vraagt om een afgewogen balans tussen de effectieve maatregelen en goede bestuurlijke afspraken binnen het beheersgebied van WDODelta, het hele Nederlandse deel en mogelijk ook Duitse deel van het stroomgebied van de Vecht.


hoogwaterbeschermingsprogramma

Vecht hoog water

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland waar de veiligheid en zoetwatervoorziening op orde is. In het HWBP staan normeringen waar de veiligheid aan moet voldoen. In de derde toetsronde van het HWBP zijn de keringen van de Vecht beoordeeld. Voor de noordelijke oever bleek 21,5% niet te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Bij de zuidelijke oever bleek 57,1 % niet te voldoen aan veiligheidsnormen. Met de invoering van de nieuwe normering per 1 januari 2017 blijkt uit de nadere veiligheidsanalyse dat 76% van de noordelijke oever en maar liefst 93% van de zuidelijke over niet te voldoen.