Privacy


Wij respecteren uw privacy. Persoonlijke informatie die u met ons deelt, behandelen we dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

De bescherming van uw gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt uw privacy te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de AVG.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taken uit te voeren. Wij zijn verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van uw gegevens.

Gegevens die u via formulieren op onze website aan ons toestuurt, voor bijvoorbeeld een informatieverzoek, worden uitsluitend verwerkt, gebruikt en bewaard voor het doel waarvoor u ze verstrekt hebt.

Als het waterschap (beheerder van deze website) of een van de andere partners in de Vechtprojecten om uw persoonsgegevens vraagt dan zal per situatie aangegeven worden wat de grondslag is van de verwerking van uw persoonsgegevens en waarom het waterschap uw persoonsgegevens verzamelt. Ook wordt u geïnformeerd over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Het waterschap neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader heeft het waterschap diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van data als zijnde vertrouwelijk.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, deze zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uitwisseling van gegevens

Voor de uitvoering van werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens moeten delen met andere organisaties/partners binnen deze samenwerking. Wij sluiten met deze organisatie een verwerkersovereenkomst wanneer zij in opdracht van ons persoonsgegevens die wij hen verstrekken verwerken.


Meer informatie

Meer informatie, over Inzage, correctie en recht van verzet, de functionaris gegevensbescherming en welke verzoeken u bij het waterschap neer kunt leggen ten aanzien van uw privacy en persoonlijke gegevens kunt u vinden op de website van waterschap Vechtstromen.